Privacybeleid Training4U

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: het door Training4U vastgestelde en gevoerde privacybeleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. Website: de website van Training4U onder www.training4u.nl
 3. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Training4U verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 4. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 5. Opdrachtgever, Client: elke derde die met Training4U een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 6. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Training4U verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

Training4U is sinds 2000 een trainingsbureau ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van haar clienten. Ten behoeve van de activiteiten worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Training4U behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde de AVG / GDPR. Aanvullend is voor alle medewerkers van Training4U een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

Doelstellingen van vastleggingen zijn:
 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot trainingen;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; het - binnen het kader van de relevante wetgeving - toesturen van trainingsbrochures en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses ten behoeve van het schrijven van evaluatierapporten in opdracht van de Opdrachtgever of Client.
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Training4U;
 • het toesturen en verwerken van voorbereidende oefeningen ten behoeve van de trainingsdagen;
 • het analyseren van testresultaten door de trainer om de leerwensen van de Client duidelijk te krijgen en resultaten te kunnen beoordelen;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers ten behoeve van een aanwezigheidsregistratie en presentielijsten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.
De volgende persoonsgegevens worden door Training4U verwerkt:
 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (vast en mobiel) en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres);
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld dieetwensen in verband met allergieën;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van een training;
 • gegevens die betrekking hebben op gemaakte testen en de behaalde resultaten;
 • gegevens voor de organisatie van een training (zoals bijvoorbeeld of iemand mobiel is met auto of openbaar vervoer i.v.m. de keuze van een trainingslokatie);
 • mailwisselingen met Clienten met betrekking tot de uitvoering van de training, waaronder tussentijds gestelde vragen, voorbereidingen en meer traininggerelateerde communicatie;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
De persoonsgegevens worden verstrekt aan:
 • degenen die:
   • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
   • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
   • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
   • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
   • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Training4U zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt;
   • bij inkoop van trainingen die via derden geleverd worden.

Artikel 3. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Training4U steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG / GDPR is bepaald.

Medewerkers van Training4U zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de AVG / GDPR dienen te behandelen. Voor zover Training4U derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Training4U niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen. Voor mailwisseling maakt Training4U gebruik van de Microsoft clouddienst Office 365, welke AVG compliant is.

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Training4U heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Training4U ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG / GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen Training4U

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Training4U uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Training4U die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

Training4U zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 1. de doorgifte geschiedt aan een door Training4U voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Training4U een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 2. doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 3. doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen

en / of

 1. Training4U op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Training4U draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

Artikel 8. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de AVG/GDPR. Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Training4U kan hij/zij Training4U een e-mail sturen naar servicedesk@training4u.nl.

Artikel 9. Cookies

Training4U maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Training4U, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Training4U cookies gebruikt, kan gevonden worden op https://www.training4u.nl/cookies

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

Training4U behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Training4U adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 20-5-2018.

Uw gegevens worden door Training4U zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact met ons op. Dit kan per mail: servicedesk@training4u.nl.